Karosa C943.1944 RZ 6C0 0943 StiBus
Hluboká nad Vltavou