Pragoimex T3R.PV #8173 DP Praha linka 26
Pragoimex T3R.PV #8174 DP Praha linka 26
Praha-Strašnice, ulica Průběžná