Karosa B 941 #1786 (RZ 2AT 4786) Stenbus
Praha, Černý Most