Fotografie Karosa B732.1654 5858/II (AR 20-75) Dopravní podnik hl. m. Prahy | seznam-autobusu.cz