Fotografie Karosa LC736.00 8AJ 0746 Martin Dvořák, Praha | seznam-autobusu.cz
Karosa LC736.00 RZ 8AJ 0746 Martin Dvořák, Praha