Karosa B732.1654 SPZ PMB 00-87 4RAIL
Karosa B731.1653 SPZ PMA 44-85 4RAIL
České Budějovice