zastávka Vidovdanska
Banja Luka, ulice Vidovdanska